Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Przesłanką wyznaczenia lasów HCVF jest umożliwienie lokalnym organizacjom i samorządom wpływu na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w tych lasach w celu wdrożenia najlepszych, przyjaznych metod działania dla zachowania spełnianej przez nie funkcji. Postępowanie to odnosi się jedynie do fragmentów wydzieleń leśnych, na których występuje dana osobliwość. W celu uniknięcia wszelkich zagrożeń mogących obniżyć ich wartość kulturowo - przyrodniczą fragmenty HCVF zostaną objęte monitoringiem.

Wykaz oraz mapy drzewostanów HCVF na terenie Nadleśnictwa Żmigród oraz monitoring za lata 2011-2021 dostępne są w załącznikach.