Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Nadleśnictwa Żmigród mieści się na terenie leśnictwa Radziądz w oddziale leśnym 235-y, nr działki ew. 13. Składa się z 3 części:

- A- budynek biurowy

- B- budynek garażowo-warsztatowy

- C- budynek Centrum Edukacji Ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy

Budynek A posiada 3 kondygnacje użytkowe, w budynku może przebywać 50 osób jednocześnie. Budynek B posiada 1 kondygnację użytkową, w budynku mogą przebywać wyłącznie pracownicy Nadleśnictwa Żmigród. Budynek C posiada 1 kondygnację użytkową, w obrębie tego obiektu może przebywać do 50 osób jednocześnie.  Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynków to godziny 07:00 – 15:00.

Główny parking znajduje się w centralnej części placu przyległego bezpośrednio do budynków Biura Nadleśnictwa Żmigród, budynku garażowo- warsztatowego oraz budynku Centrum Edukacji Ekologicznej; od strony wschodniej (zjazd z drogi krajowej nr 5 oraz drogi wojewódzkiej nr 439). Parking ten jest powszechnie dostępny dla gości oraz posiada wytyczone dwa miejsca parkingowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drugi parking znajduje się na południe od wejścia głównego budynku Centrum Edukacji Ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy. Parking ten nie posiada specjalnie oznaczonych stref parkowania dla osób niepełnosprawnych.  

Obok wejścia głównego do budynku Biura Nadleśnictwa Żmigród znajduje się podjazd dla wózków wraz z windą wyposażoną w dzwonej alarmowy sygnalizujący obecność przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyjęcie gości odbywa się w sekretariacie w budynku A (1 piętro), natomiast w budynku C w biurze Centrum  Edukacji Ekologicznej (pierwszy pokój na prawo od wejścia głównego).

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynkach A i C możliwe jest dzieki dostosowaniu przejść do minimalnej szerokości 90 cm. W budynku A poruszanie się po każdej z kondygnacji możliwe jest dzięki windzie obsługującaej dojazd do każdego piętra. Przejścia z korytarzy przez całe długości pięter do poszczególnych pomieszczeń nie posiadają progów, co ułatwia poruszanie się po budynkach A i C osobom niepełnosprawnym.

Zarówno budynek A jak i C posiada toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynkach A, B i C nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynkach A i B można poruszać się z psem asystującym.

W budynkach A, B i C nie ma pętli indukcyjnych. Budynki obsługiwane są przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 71 385 30 52 lub e-mailowo na adres zmigrod@wroclaw.lasy.gov.pl