Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

fot. S. Jaworski

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Nadleśnictwo Żmigród należy do IV Rejonu Hodowlanego Dolina Baryczy. Na jego terenie znajduje się 6 obwodów łowieckich w tym 4 wydzierżawione przez 4 koła łowieckie, oraz dwa obwody łowieckie nr 41 o łącznej powierzchni 21 529 ha (w tym grunty leśne – 10 412 ha) oraz nr 64 o powierzchni 5755 ha (w tym grunty leśne – 790 ha) wyłączone z wydzierżawienia stanowiące Ośrodek Hodowli Zwierzyny LP. 

 

Gospodarka łowiecka na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo prowadzona jest w oparciu o Wieloletnie Plany Hodowlane na lata 20017-2027. Nadleśnictwo jest zobowiązane do prowadzenia wzorcowej gospodarki łowieckiej na swoim terenie. Aby sprostać wymaganiom stawianym wzorcowym obwodom Nadleśnictwo realizując zapisy zawarte w art. 28 Ustawy z dnia 13.10.1995 Prawo Łowieckie poprzez wzorcowe zagospodarowanie łowisk i wdraża na swoim terenie nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa, współpracę z ośrodkami naukowymi, odtwarzanie populacji zanikających gatunków zwierząt, prowadzenie szkoleń i działań edukacyjnych z zakresu łowiectwa


fot. S. Jaworski

Tereny łowieckie Nadleśnictwa Żmigród położone są w sercu Doliny Baryczy.

Taka lokalizacja powoduje dużą zmienność warunków wilgotnościowych. Z tego powodu lasy nadleśnictwa o wiele liczniej reprezentowane są łęgi oraz grądy. Zróżnicowanie siedlisk sprzyja bogactwu fauny leśnej, w tym licznych gatunków łownych. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Wg inwentaryzacji zwierzyny na dzień 10.03.2013 r. stan jeleni wyniósł 663 szt., danieli 194 szt., saren 1521 szt. a dzików 507. Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego Nadleśnictwa to lisy, jenoty, borsuki, kuny, bażanty, norki, tchórze, piżmaki, zające, gęsi, kaczki, gołębie grzywacze, kuropatwy. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę i bobra.

Duża liczba stawów znajdujących się na terenie nadleśnictwa stanowi miejsce bytowania, żerowania, gniazdowania licznych gatunków ptaków chronionych oraz łownych.


fot. S. Jaworski

Prowadzeniu gospodarki łowieckiej sprzyja infrastruktura. Na terenie OHZ zlokalizowane są 167 ambony, 50 paśników i 286 lizawek. Na potrzeby łowieckie zagospodarowano również 60 ha gruntów służących jako poletka łowieckie oraz rozmieszczono ponad 3 km pasów zaporowych, mających na celu utrzymanie zwierzyny w lesie.

W okresie zimowym na terenie OHZ LP nadleśnictwo wykłada 50 ton karmy soczystej (marchewka, sianokiszonka, buraki), 30 ton karmy treściwej (kukurydza), 2000 kg soli. W trakcie  jesienno-zimowych zabiegów pielęgnacyjnych np. trzebieży zostają wyłożone drzewa zgryzowe.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.