Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Najstarsza wzmianka o terenach Żmigrodu pochodzi z bulii papieża Hadriana IV z 1155 roku.

                                                                      

Na początku XIV w. Żmigród przeszedł we władanie Konrada I,  a po wygaśnięciu linii książąt oleśnickich w 1942 roku w ręce Władysława Jagiellończyka.  Ten ofiarował miasto  swemu dworzaninowi Zygmuntowi

Kurzbachowi – pierwszemu później prezydentowi Kamery Śląskiej  (rodzaj

Samorządu prowincji).

 

Od 1592 roku do połowy XVII w. Żmigród należał do znanej Śląskiej rodziny

Schaffgatschów,  przechodząc w 1641 roku na własność Melchiora Hatzfelda.

12 lipca 1813 roku spotkali się w Żmigrodzie cesarze Rosji i Austrii oraz król

Prus,  którzy podczas tego spotkania podpisali sojusz i ustalili plan kampanii

przeciwko Napoleonowi, oraz  nowy ład Europy.

 

Rozciągające się po obu stronach  rzeki Baryczy  kompleksy leśne były częściowo trzebione i zamieniane na pola uprawne.

Lasy eksploatowane od najdawniejszych czasów dostarczały mieszkańcom tego

regionu niezbędnych surowców i produktów.

 

W dniu 01.05.1945r. powołany został do utworzenia Nadleśnictwa

w Żmigrodzie Pan  TADEUSZ  OSPIESZYŃSKI, który Nadleśniczym był do dnia  28.02.1950r.

Funkcję Sekretarza sprawował pan Teodor Kupś.

 

Na podstawie decyzji Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10.02.1959r.  oraz Zarządzenia Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 20.03.1959r. zostało powołane i zarejestrowane w wyciągu rejestru przedsiębiorstw państwowych  Nr 5390.

„NADLEŚNICTWO  ŻMIGRÓD  w Żmigródku pow. Milicz z podaniem przedmiotu działania gospodarki leśnej w zakresie:

-  hodowli i i ochrony lasu,

-  ścinki  i wyrobu surowca drzewnego oraz pozyskiwania karpiny,

-  pozyskiwania nasion,

-  żywicowania oraz pozyskiwania kory garbarskiej,

-  pozyskiwania innych użytków niedrzewnych,

-  wywozu z lasu i dalszego transportu drewna i innych płodów leśnych

-  prowadzenie gospodarki łowieckiej w obwodach łowieckich,

-  melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg leśnych,  utrzymanie budynków

   budowli związanych z gospodarstwem leśnym.

 

Urząd Nadleśnictwa mieścił się w Żmigrodzie,  (obecna siedziba U.M.i Gm. w Żmigrodzie) na terenie Gminy Żmigród. Nadleśnictwo składało się z 7-miu kompleksów leśnych i 10-ciu odosobnionych parcel nieleśnych.

 

Następnie siedziba biura Nadleśnictwa została przeniesiona do Żmigródka Nr 3.

Zdjęcie przedstawia siedzibę budynku Nadleśnictwa Żmigród

w Żmigródku. (stan obecny)

  

 

I.  Granice i podział administracyjny NADLEŚNICTWA  ŻMIGRÓD 

     powstałego w  1947 roku.  Przedstawia zamieszczona niżej mapa sytuacyjna:

  

              

GOSPODARKA  PRZESZŁA

Gospodarka leśna w okresie powojennym działała na podstawie opracowanego przez Niemców planu gospodarczego na okres 20-letni,  tj. za lata 1931-1952.

Głównym sposobem użytkowania w drzewostanach iglastych była rębnia zupełna z odnowieniem So siewem lub sadzeniem na pasach.

Po osiągnięciu przez So wieku 40-60 lat stosowano pod okapem bardzo liczne podsiewy Db,  Bk,  miejscowo Św,  stąd powstały drzewostany dwupiętrowe.

W drzewostanach liściastych -  mieszanych stosowano rębnię jednostkową i gniazdowo – przerębową,  odnawiając samosiewem i podsadzając Js,  Db, miejscowo Św, Jw., Wz, Lp.

Przyjęty roczny etat powierzchniowy wynosił 80 ha,  z przydziałem masy: grubizny użytków rębnych  -  14.700 m3,   między-rębnych i przygodnych – 4.100 m3,   razem – 18.800 m3 grubizny.

Z dniem 01.10.1947r.  wschodnia część Nadleśnictwa o powierzchni 3.984 ha została przekazana tworzącemu się Nadleśnictwu NIEZGODA.

Nadleśniczym tego Nadleśnictwa został Pan  FELIKS NOWASAD

- do 31.03.1951r.

Następnie przez okres 7 m-cy obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Niezgoda pełnił  Pan  RUDOLF  KAŁUŻA

Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wg stanu na dzień  01.10.1947r. po uwzględnieniu zmian,  wynosiła 4.492 ha,  w tym powierzchnia leśna 3.535 ha.

Różnica powierzchni wynikała zmian granic pomiędzy nadleśnictwem Żmigród a nadleśnictwami Wąsosz i Stróża oraz na skutek regulacji granic kompleksów leśnych. Wypośrodkowany i przyjęty etat powierzchniowy dla gospodarki sosnowej wynosił 29 ha, dla gospodarki dębowej  3 ha. Razem 32 ha z przydziałem masy użytków rębnych 8.300 m3, trzebieży 2.600 m3, przygodnych 800 m3.

Z uwagi na przekazanie do nadleśnictwa Niezgoda niemal wszystkich drzewostanów olszowych, gospodarki olszowej nie wydzielono.

W 1946r. opracowany został  prowizoryczny plan cięć na lata 1946 do 1949r., tj. od 01.10.1946r. do 30.09.1949r.

W okresie tym zalesiono ogółem 222 ha,  z czego znaczne powierzchnie przypadały na zalesianie gruntów nieleśnych  -  enklaw.

Od dnia 01 listopada 1951r.  Ministerstwo Leśnictwa  Centralnego Zarządu Lasów Państwowych w Warszawie  powołało na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród Pana TADEUSZA STOLARCZYKA.

Praca w biurze Nadleśnictwa, a w szczególności w księgowości była już „skomputeryzowana", ale był to komputer – liczydło (na zdjęciu)

  

15.02.1954 roku został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa „REZERWAT  PRZYRODY  -  RADZIĄDZ" o pow. 6,83 ha, a  w 1959r. po dokonanych pracach urządzeniowych powierzchnia ta wzrosła do 8,09 ha.

Rezerwat utworzony został w  celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych,  drzewostanu w jego pierwotnym składzie gatunkowym.

Po reorganizacji Nadleśnictwa Żmigród w 1957 roku przekazano:

-  Leśnictwo Chodlewo do Nadleśnictwa Załęcze,  i dodatkowo w 1969r. Leśnictwo Dębno.

Natomiast przyjęto lasy z Nadleśnictwa Sułów:

-  leśnictwo  Wilkowo

-        „          Niezgoda

-        „          Ruda Żmigrodzka

Z Nadleśnictwa Oborniki Śląskie przyjęto Leśnictwo Prusice.

Podział administracyjny przedstawia tabela,  jak niżej:

  

 

W latach 1949 – 1959  prowadzona była  szkółka, która obejmowała powierzchnię – 6,24 ha.

Z powierzchni tej przypadało:

- na wielolatki iglaste – 0.65 ha,

- na wielolatki liściaste – 4.89 ha

- topola                       - 0.70 ha

Pozyskiwano także żywicę w ramach użytków ubocznych w ilości 50 ton rocznie.                                             

 

Stan personelu Nadleśnictwa Żmigród na dzień 01 października 1959 roku był następujący:

1. Nadleśniczy                    -  TADEUSZ  STALORCZYK

2. Sekretarz biura               -  TEODOR  KUPŚ

3. Adiunkt                           -   DUDEK 

4. Leśniczowie:                      (Dyrcz Stanisław, Poniewierski Daniel, Ratajczak Eugeniusz, Kolano Jan, Mreńca Edward, Psyk   Stanisław, Smereka Albin, Musielak Zygfryd, Madej Zbigniew, Raszewski Rajmund, Szczęsny, Kapałka,  Filipowski Stanisław,   Olszewski Romuald) 

 

    

Zbigniew Madej – leśniczy                                                 

                 

Daniel  Poniewierski - leśniczy

 

Nadleśnictwo zatrudniało 40-tu robotników fizycznych stałych. Posiadało w tym czasie 3-piły dwuosobowe i 2-piły jednoosobowe, przydzielane do leśnictw w zależności od potrzeb. Postęp w dziedzinie mechanizacji prac leśnych z każdym rokiem osiąga wyższy poziom, ponieważ w 1969 roku  Nadleśnictwo dysponowało już 18-ma piłami mechanicznymi.  Pozyskanie grubizny w tym czasie znacznie wzrosło i wynosiło 21.350 m3. Surowiec był sprzedawany do tartaków w Korzeńsku, Sułowie, Rawiczu oraz dla innych odbiorców.                                   

Od dnia 01.10.1961r.  na stanowisko Nadleśniczego powołany zostaje Pan EDWARD  BARTOL,  który pracuje na tym stanowisku do 30.11.1972 roku. Natomiast Nadleśniczy Tadeusz Stolarczyk na własna prośbę przechodzi do Nadleśnictwa Grochowa.

    

 

Stan personelu Nadleśnictwa Żmigród:

1.  Nadleśniczy                   -  Edward Bartol           (01.10.1959  - 30.11.1972)

2.  Adiunkt                          -  Bogusław Fabiański  (01.10.1966 – 30.09.1973)

3.  Instruktor techniczny     -  Edward Mreńca

4.  Sekretarz biura              -  Teodor Kupś (od 01.04.1965 – podleśniczy L-ctwa Borek do 31.12.1968)

5.  Sekretarz biura              -  Józef  Morawski (01.04.1965 – 31.07.1983) - emerytura

6.  Księgowa                       -  Stefania Smereka (01.03.1965 -  31.07.1983) od 01.08.1983 – 16.08.1994 Gł. Księgowa

                                           -  Irena Ratajczak (01.09.1972 -  15.01.1976)  

7.  Kasjerka                         -  Janina Misiewicz   

8.  Administracja-Kadry        -  Halina Szymańska (01.09.1966 – 04.02.1995)

9.  Administracja                  -  Julia Chojnacka

10.         -//-                        -  Wojciech Kaniewski (01.07.1971 – 30.06.2011)

  

 

Od 01.12.1972r. powołany został na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród  Pan JERZY  KUCZYŃSKI.

Funkcję zastępcy nadleśniczego pełnik w tym czasie Zastępca Nadleśniczego – Mieczysław Maćkowiak

 

Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20.09.1973r. został utworzony  „Rezerwat – Stawy Milickie"  wg oznaczeń planu urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1969-1979 na pow. 69,82 ha w granicach obrębu Radziądz, Ruda Sułowska.

W roku 1976 została przeniesiona siedziba Nadleśnictwa Żmigród do innego budynku, ale nadal w miejscowości Żmigródek.

  

(obecny stan budynku)

Z dniem 31.12.1976r. po zmianach organizacyjnych w Lasach Państwowych zostaje zlikwidowane sąsiadujące ze Żmigrodem NADLEŚNICTWO SUŁÓW, którego część terytorialna przeszła do Żmigrodu, tj. leśnictwo Olsza, Łąki, Gruszeczka, Ujeździec Wielki i Ujeździec Mały.

Z dniem 01.01.1977r. powołany  na stanowisko zostaje:

1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Żmigród        -  STEFAN WOJCIECHOWSKI

2. Zastępca Nadleśniczego                           -  Jerzy Kuczyński (z dn. 01.07.1981) przechodzi do Inspekcji w OZLP                                                                                     we Wrocławiu), z dn. 01.09.1981r. powołany Bogumił Kopras

3. Nadleśniczy terenowy Obręb Sułów          -  Antoni Duży (przechodzi na emeryturę w dniu 31.07.1983r.)

4.    -//-                         Obręb Żmigród       -  Stanisław Macieik (przechodzi do Inspekcji w OZLP W-w

5.    -//-                         Obręb Załęcze        -  Mieczysław Maćkowiak (z dniem 31.12.1979r. odwołany i przechodzi do                                                                               Nadleśnictwa Góra Śląska

Od dnia 01.01.1977r. do 31.12.1979r. W Nadleśnictwie Żmigród podział administracyjny przedstawia się następująco:

Obręb Załęcze Leśnictwo Pobiel                             - Leśniczy Jan Frąckowiak

                 -//-                  Sułów                           - Marian Gierlik

                 -//-                  Załęcze                        - Jan Pertek

                 -//-                  Bartków                       - Stanisław Filipowski

                 -//-                  Przywsie                       - Romuald Olszewski

Obręb Żmigród Leśnictwo Borek                             - Mieczysław Wysocki

                 -//-                  Radziądz                       - Albin Smereka

                 -//-                  Niezgoda                       - Romuald Raszewski

                 -//-                  Wilkowo                        - Czesław Krawczyk

                           Leśnictwo łow. Nowe Domy        - Eugeniusz Ratajczak

                           Szkółka zadrzew. Czarny Las     - Mikołaj Kochan

Obręb Sułów Leśnictwo Olsza                                - Zdzisław Zieliński

                 -//-                  Łąki                              - Bogusław Stankiewicz

                 -//-                  Gruszeczka                  - Michał Zawadzki

                 -//-                  Ujeździec Mały             - Marian Beta

                 -//-                  Ujeździec Wielki           - Ryszard Adrian

                           Leśnictwo  łow. Koniowo            - Feliks Matysiak

Poniżej zdjęcie przedstawia załogę  biura Nadleśnictwa Żmigród z roku 1977.

  

          

Po nowej reorganizacji z podziałem terenów na nowe województwa i powiaty,  tereny dawne Nadleśnictwa Załęcze po granicach województwa poznańskiego przechodzą z dniem 01.01.1980 roku do Nadleśnictwa Góra Śląska.

W latach 70-tych zlikwidowano szkółki leśne z obydwu obrębów, a utworzono nową szkółkę leśną scaloną, powiększając istniejącą w L-ctwie Borek.

Wynikło to z potrzeby polepszenia efektów produkcyjnych i możliwości wprowadzenia kompleksowej mechanizacji prac.

Na obrębie Żmigród wcześniej było 10 szkółek o pow. 7,19 ha.

Aktualna powierzchnia szkółki scalonej wynosi 7,82 ha powierzchni manipulacyjnej, w tym 6,03 ha pow. zredukowanej.

 

W roku 1981r. nadleśnictwo odniosło duże straty na wskutek pożarów leśnych na terenie leśnictwa:

                              -   Borek                    -  16,97 ha

                              -   Łąki i Gruszeczka   -  15,78 ha

                              -   Olsza                     -  33,81 ha

                               -  Bartków                 -  9,05 ha

 - powstało  duże natężenie szkód owadzich. Dominującym gatunkiem był przypłaszczek granatek, zwójka zieloneczka oraz nasiliło się występowanie ryjkowców.

Rok 1985  -  lipcowa powódź podtopiła drzewostany olszowe na pow. 130 ha w leśnictwie Niezgoda.

Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 10.03.1987r. został utworzony nowy „Rezerwat -  OLSZYNY  NIEZGODZKIE",  o pow. 74,28 ha.

W roku 1986 w wyniku modernizacji starej l-czówki Niezgoda w Niezgodzie postawiono nowy budynek kwatery dewizowej.

Po długiej chorobie Nadleśniczego Pana Stefana Wojciechowskiego (zmarł w m-cu październiku 1991r.) - z dniem 01.05.1990r. obowiązki p.o. Nadleśniczego powierzono Panu Bogumiłowi Koprasowi, który funkcję tą sprawował do dnia 30.04.1991r.

  

Po przeprowadzonym przez OZLP Wrocław  konkursie na stanowisko Nadleśniczego -  zostaje z dniem 01.05.1991r. powołany na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród – Pan  JAN  SERNIAK,  który funkcję tą piastował do dnia 30.04.2007r.

  

Z dniem 01.01.1992r.  w wyniku prywatyzacji prac leśnych,  sukcesywnie zwalniają się robotnicy – pilarze i zawiązują „Zakłady Usług Leśnych". Wszystkie prace związane z gospodarką leśną, tj. pozyskanie,  zrywka drewna, hodowla lasu,  ochrona lasu, p.poż. oraz wiele innych prac leśnych wykonują nowo utworzone ZUL-e.

W roku 1991 uchwalona zostaje USTAWA  O  LASACH z dnia 28.09.1991r., która określiła nowe zasady zachowania,  ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i gospodarki narodowej.

W 1993 roku wybudowana została nowa leśniczówka w leśnictwie Łąki a w 1995r. leśniczówka Olsza.
  

Leśniczówka Olsza

 

  

 Leśniczówka Łąki

W roku 1994 Nadleśnictwo zakupiło budynek przy ul. Parkowej w Żmigrodzie, który po modernizacji i remoncie stał się siedzibą biura Nadleśnictwa Żmigrodu, na ul. Parkowa 4a.

  

Budynek nadleśnictwa przed remontem


Budynek Nadleśnictwa po remoncie

W roku 2001 zostały sprywatyzowane usługi kwatery myśliwskiej w Niezgodzie, a w roku 2004 wykonawstwo prac szkółkarskich.

W roku 1996 wprowadzony został do Nadleśnictwa nowy system komputerowy- SILP, tj. System Informatyczny Lasów Państwowych.

 Skład  osobowy Nadleśnictwa Żmigród w 2004 roku.

1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Żmigród                        - Jan Serniak

2. Zastępca Nadleśniczego                                        - Bogumił Kopras

3. Główny Księgowy                                                 - Jerzy Szkaradek

4. Inżynier nadzoru                                                   - Andrzej Szambelan

5. St.Specjalista Służby Leśnej                                  - Sławomir Jaworski

6.       -//-                                                                - Anna Zelenay

7. Specjalista Służby Leśnej                                      - Marcin Majewski

8. Komendant Posterunku Straży Leśnej                   - Czesław Dura

9. Sekretarz                                                             - Wojciech Kaniewski

10. Specjalista ds. pracowniczych                             - Zdzisława Żentel

11. Specjalista ds. administracyjno-transp.                - Jan Dytko

12. Sekretarka                                                         - Izabela Sawicka

13. Specjalista ds. ekonomicznych                            - Zofia Konarska

14. Starsza Księgowa                                               - Dorota Dytko

15.     -//-                                                                - Maria Łaszkiewicz

16. Księgowa                                                           - Maria Zagórska

 

Leśnictwo

Powierzchnia ogólna

Leśnictwa – ha

Powierzchnia leśna

Leśnictwa  - ha

Leśniczy

Podleśniczy

OLSZA

           1332

     1291

Łysoń Andrzej

Korol Arkadiusz

ŁĄKI

           1375

     1325

Jendzicki Zdzisław

Mogiłka Bronisław

KONIOWO

           1701

     1634

Świerczek Kazimierz

Zawalniak Jerzy

GRUSZECZKA

           1333

     1295

Paterek Marek

Kubiak Henryk

UJEŹDZIEC

           2264

     2082

Reka Dariusz

Monastyrski Rafał

WILKOWO

           1189

     1156

Kraśniewski Dariusz

Narożny Marek

BOREK

         1455

     1421

Świerczek Mariusz

Szkaradek Adam

NIEZGODA

         1525

     1472    

Listwan Stanisław

Matusiak Wacław

RADZIĄDZ

         1138

     1082

Matysiak Franciszek

Kolano Jan

PRZYWSIE

         1120

     1030

Gajda Witold

Nowak Stefan

CHODLEWO

         1588

     1416

Szyba Tadeusz

Patkowski Tomasz

RAZEM

      16.020

   15.204

 

 

                                 

Nadleśnictwo Żmigród posiada 2 –obręby:  ŻMIGRÓD i SUŁÓW oraz 2

leśnictwa łowieckie (OHZ) – Żmigród i Sułów i szkółkę leśną:

Leśniczy ds. łowieckich Obr. Żmigród        - Krawczyk Czesław

Leśniczy ds. łowieckich Obr. Sułów            - Jurczak Władysław

Leśniczy szkółkarz                                   - Kraśniewski Leszek

 

W dniu 21 maja 2005 roku Nadleśnictwo Żmigród obchodziło 60-lecie powstania Nadleśnictwa.

 

 

 

 

Pan mgr inż. Kazimierz Pakulski, który swoją funkcję sprawował do marca 2008, kiedy to został powołany przez Dyrektora generalnego Lasów Państwowych na stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Z dniem 01 maja 2006r. odszedł na emeryturę Nadleśniczy Jan Serniak. Na pełniącego obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród powołany został Pan Bogumił Kopras.

 

 

2007 – HURAGAN  „CYRYL". Ogólna masa drewna  pozyskanego z cięć sanitarnych wyniosła około 30 tys. m3

Z dniem 21.01.2008r. odszedł na emeryturę Pan Bogumił  Kopras, który pełnił obowiązki Nadleśniczego a na Jego miejsce został powołany p.o. Nadleśniczy Pan Łabuda Janusz, który piastował to stanowisko do 15.12.2008r.

Obecny budynek siedziby nadleśnictwa Żmigród

  

Po odwołaniu Nadleśniczego Janusza Łabudy na Jego miejsce powołano na stanowisko p.o. Nadleśniczego Pana Przemysława Wrońskiego, a z dniem 01.03.2009r. został powołany na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród i pełnił tę funkcje do 31.03.2013 roku.

Zdjęcie załogi nadleśnictwa z 2009 roku.

W 2009 roku nastąpiły zmiany kadrowe ze względu na przejście na emeryturę na stanowiskach: Głównego Księgowego oraz Inżyniera nadzoru.

Rok 2009 był dla Nadleśnictwa bardo niekorzystny, ponieważ  w dniu 23 lipca nawiedził nasze lasy silny huragan. Z usuwaniem skutków po huraganie Nadleśnictwo walczy po dzień dzisiejszy. Wywroty wystąpiły we wszystkich leśnictwach, a najbardziej ucierpiały lasy w leśnictwie: Łąki, Przywsie, Chodlewo i Borek. Masa z pozyskanych wywrotów od dnia 01.09.2009r. do dnia dzisiejszego wynosi: 171.944,46 m³.

Od 01.04.2013r funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród pełni Pan mgr inż. Marcin Majewski.