Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie Ustawy o lasach.

Nadleśnictwo Żmigród Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, która prowadzi nadzór i koordynuje działania nadleśnictwa na Dolnym Śląsku.
Nadleśnictwo dzieli się na:
-  11 leśnictw rewirowych
- 1 szkółka leśna

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem i ponosi za nie odpowiedzialność oraz reprezentuje je na zewnątrz.

 

Zastępca nadleśniczego odpowiada za prawidłową organizację i realizację planowania i wykonawstwa zadań w zakresie gospodarki leśnej. Sprawuje nadzór nad całokształtem działalności leśnictw, szkółki leśnej oraz łowiectwa. Kieruje działem gospodarki leśnej.

 

Dział Gospodarki Leśnej  prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz pozostałych  działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu jak również sprzedaży  drewna i produktów niedrzewnych, postępu technicznego i technologicznego, stanem posiadania, ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.                                                                                                       Ponadto wykonuje zadania w zakresie funkcjonowania leśnego kompleksu promocyjnego „Lasy Doliny Baryczy".  Sporządza plany z w/w zagadnieniami i przygotowuje dokumenty tych planów do zamówień publicznych.

 

Leśnictwa  są  podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy przy pomocy podleśniczego.

 

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest przez jednego  Inżyniera nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje  zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

 

 

Główny Księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo - księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo – księgowym.

 

 

Sekretarz podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Zajmuje się  całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administruje nieruchomościami, sporządza i realizuje plany budów i zakupów środków trwałych  oraz plany remontów w zakresie infrastruktury. Sprawuje nadzór nad sprawami zamówień publicznych oraz gospodarką transportową. Sekretarz kieruje działem administracji.

 

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w Nadleśnictwie.   Przy współpracy ze stanowiskiem do ds. bhp organizuje badania, szczepienia dla pracowników nadleśnictwa. Ponadto do zadań pracownika należy prowadzenie i nadzorowanie spraw gospodarczo-obronnych, obrony cywilnej, kancelarii tajnej w nadleśnictwie oraz spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej.

 

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio  nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów  i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w zakresie bhp.

 

Posterunek Straży Leśnej  jest komórką organizacyjną nadleśnictwa powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych   z ochroną mienia Skarbu Państwa będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant Posterunku Straży Leśnej, podległy bezpośrednio nadleśniczemu.