Wydawca treści Wydawca treści

ADAPTACJA LASU DO ZMIAN KLIMATU NA NIZINACH

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Planowany okres realizacji: 2016 - 2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W projekcie uczestniczy 10 Nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji LP we Wrocławiu, które będą realizować inwestycje związane z:

  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.


Wartość projektu w skali całego PGL LP:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Projekty i fundusze

Nadleśnictwo współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”przy realizacji projektu „Reintrodukcja Sokoła Wędrownego w Polsce”, oraz pozyskuje fundusze na realizację projektów mających na celu rozbudowę bazy edukacyjnej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny Baryczy”

Reintrodukcja sokoła wędrownego w Polsce

 

Sokół wędrowny to jeden z najrzadszych gatunków ptaków w Polsce. Na skutek działalności człowieka drastycznie zmniejszyła się liczebność tych ptaków na całym areale jego występowania. Niektóre populacje wyginęły, między innymi nadrzewna populacja europejska.

Dążąc do odtworzenia populacji tych niezwykle urokliwych ptaków na terenach Doliny Baryczy, Nadleśnictwo podjęło współpracę ze Stowarzyszeniem „Sokół", które już od czterech lat prowadzi intensywne prace nad przywróceniem tego gatunku polskim lasom.

Nadleśnictwo Barlinek w RDLP Szczecin dochowało się już pierwszych lęgów, my nadal jeszcze czekamy.

Nie czekamy jednak biernie w 2013r umieściliśmy w gniazdach adaptacyjnych 40 sztuk młodych sokołów, planujemy też założenie w 2014r 6 sztuk sztucznych gniazd dla sokołów licząc na to że uda nam się dochować „własnych"ptaków … czytaj więcej

 

"Tworzenie infrastruktury edukacji ekologicznej leśnego kompleksu promocyjnego "Lasy Doliny Baryczy" w Nadleśnictwie Żmigród"

W sierpniu 2013r Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podjął uchwałę o przyznaniu Nadleśnictwu dofinansowania w wysokości 246 000zł na rozwój infrastruktury edukacyjnej Nadleśnictwa.

W ramach tego zadania planujemy w 2014r zbudować dwie wiaty edukacyjne (w leśnictwie Niezgoda i  w Żmigrodzie), zorganizować ścieżkę edukacyjną „Olszyny Niezgodzkie", oraz mobilną ścieżkę edukacyjną w szkółce „Czarny Las".

Mamy nadzieję że realizacja tego projektu poszerzy i wzbogaci ofertę edukacyjną Nadleśnictwa  …czytaj więcej

"Upowszechnienie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów Natura 2000 w Gminie Żmigród"

Ten projekt Nadleśnictwo realizuje we współpracy z Gminą Żmigród. Założeniem projektu jest stworzenie wspólnej bazy edukacyjnej Nadleśnictwa i Gminy Żmigród, z której będą mogli korzystać wszyscy chętni. Baza ma obejmować teren Zespołu Pałacowo- Parkowego w Żmigrodzie oraz teren bezpośrednio przylegający do siedziby Nadleśnictwa.

Na realizację tego projektu otrzymaliśmy dotację w wysokości 2 352 271 zł netto (z czego 1 218 378, 11zł przypada na Nadleśnictwo) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Działanie 4.7 Priorytet IV).

Rozpoczęliśmy już też prace nad projektem.

W chwili obecnej trwa budowa sali i ścieżki edukacyjnej. Ogrodziliśmy również teren ośrodka edukacji. Zakupiliśmy część sprzętu i rozstrzygnęliśmy przetarg na urządzenia edukacyjne ścieżki wzdłuż Rowu Skórnego.

W listopadzie ubiegłego roku w ramach projektu uruchomiliśmy stronę internetową LKP Lasy Doliny Baryczy

Jak widzicie nie próżnujemy. A wszystko to po to żeby zachęcić Was do odwiedzenia Doliny Baryczy. Zapraszamy!